Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyển dụng nhân sự

31/10/2023 - 05:10

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đề án “Củng cố, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; “Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Quyết định số 333/QĐ-TƯHCTĐ ngày 23/3/2022 về phê duyệt khung hồ sơ tổ chức về cơ cấu, số lượng các ban, đơn vị Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, năm 2022; Thông báo số 83/TB- TƯHCTĐ kết luận của Thường trực Trung ương Hội về một số nội dung công tác ngày 4/5/2022; Căn cứ nhu cầu về nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc của Ban Đối ngoại và Phát triển Cơ quan Trung ương Hội, Thường trực Trung ương Hội ban hành Kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: https://redcross.org.vn/van-ban/113-kh-tuhctd.html

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *