Tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Tháng Nhân đạo 2023

31/10/2023 - 05:10

Ban Dân vận Trung ương đã ban hành văn bản về việc chỉ đạo, triển khai tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Tháng Nhân đạo 2023

 

Để thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp tham mưu với thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận 44-KL/TW, ngày 14 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; gắn với chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Tháng Nhân đạo 2023” vào tháng 5/2023. Xác định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng, hội chữ thập đỏ cùng cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác nhân đạo; coi đây là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị.
2. Phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các phong trào chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo ở địa phương, đơn vị; đi đầu hưởng ứng cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”… qua đó nhân lên những tấm gương nhân đạo trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; khơi dậy, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng.
3. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Tháng Nhân đạo 2023 với chủ đề: “Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; tuyên truyền, cổ vũ gương “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tạo điểm nhấn mới, đa dạng phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và có các giải pháp thiết thực, phù hợp vận động các đối tác trong và ngoài nước tham gia công tác nhân đạo trên nguyên tắc “công khai, minh bạch, công bằng, tự nguyện, đúng mục đích” nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ gắn với thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội.

HT
 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *