Thông báo kết luận cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và triển khai phương án huấn luyện theo Công văn số 1254/SVHTT-QLTDTT ngày 14/05/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

31/10/2023 - 05:10

TB 71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *