Tháo gỡ khó khăn để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

31/10/2023 - 05:10

 

 Đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và

đồng chí Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2017-2022, trong đó có việc triển khai thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Bùi Thị Hòa đặc biệt nhấn mạnh đến những khó khăn, hạn chế liên quan đến chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Hội các cấp, biên chế, cơ chế và kinh phí hoạt động, từ đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Bộ Nội vụ từng bước tháo gỡ khó khăn để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt vai trò là tổ chức nòng cốt trong hoạt động nhân đạo.
 


Toàn cảnh buổi làm việc

Những khó khăn, hạn chế của Hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được các đại biểu đề cập đó là: Chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ Hội từ Trung ương đến cơ sở chưa được quan tâm thỏa đáng theo đúng tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, nhất là chính sách tiền lương, phụ cấp công vụ, phụ cấp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp xã; kinh phí hoạt động của Hội còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và triển khai các hoạt động, nhiệm vụ tại các cấp Hội; việc sáp nhập, điều chỉnh bộ máy các tổ chức Hội đang được thực hiện, đặc biệt tuyến xã, phường ở nhiều địa phương nên chế độ chính sách cán bộ Hội bị điều chỉnh và cắt giảm, một số tỉnh sáp nhập các Hội có chức năng tương đồng, thành lập tổ chức mới làm mất tổ chức Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở gây khó khăn cho hoạt động, ảnh hưởng đến tính hệ thống 4 cấp của Hội theo quy định tại Điều lệ Hội, quy định trong Công ước quốc tế; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và sự chồng chéo, trùng lặp trong việc quyên góp, hỗ trợ của nhiều tổ chức, Hội khác dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực thực hiện hoạt động nhân đạo…

 

Đồng chí Trần Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

 
Từ những khó khăn nêu trên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề xuất Bộ Nội vụ có hướng dẫn để các địa phương khi triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đảm bảo tính hệ thống 4 cấp của Hội, tôn trọng các nguyên tắc cơ  bản của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các Công ước quốc tế mà Nhà nước Việt Nam đã cam kết và tham gia; quan tâm đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Hội như đối với các tổ chức chính trị – xã hội. 

 

 Đồng chí Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ trong lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý; sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật hoạt động Chữ thập đỏ; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm tham mưu hoàn thiện và trình ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP trình Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quần chúng; tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia thực hiện các dự án, Chương trình của Chính phủ theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ; Nghị định 06/2010 ngày 25/01/2010 của Chính phủ. 
Trung ương Hội kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, có cơ chế, chính sách để Hội thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; bố trí kinh phí, biên chế, phương tiện và điều kiện hoạt động đối với các cấp Hội; hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đẩy mạnh công tác đối ngoại, tham gia thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển trong tình hình mới, qua đó góp phần nâng tầm ảnh hưởng của các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ra khu vực và trên thế giới.

 


 Đoàn công tác Bộ Nội vụ tặng quà lưu niệm Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa lòng nhân ái, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; đồng thời tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phối hợp tích cực với Bộ Nội vụ trong việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật hoạt động Chữ thập đỏ; xây dựng chương trình kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ; chuẩn bị tốt Đề án nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI.
Tin: Quỳnh Anh. Ảnh: Cao Anh

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *