Phong trào Chữ thập đỏ có chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo

31/10/2023 - 05:10

Trong 10 năm qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW đã được tổ chức đồng bộ, cụ thể và thường xuyên từ Trung ương Hội đến các cấp Hội cơ sở. Ở cấp Trung ương, Trung ương Hội đã tham mưu, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương  ban hành Công văn số 292-CV/BDVTW, ngày 23 tháng 7 năm 2010 về việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi tới các tỉnh, Thành ủy để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW tại các địa phương. Trên cơ sở định hướng của Chỉ thị 43-CT/TW, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX, X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm xác định những ưu tiên chiến lược để tập trung chỉ đạo và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế; Tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, các cuộc vận động theo tinh thần của Chỉ thị 43-CT/TW. 

 

Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện

Chỉ thị 43 –CT/TW

Ở các tỉnh thành Hội, 63/63 tỉnh, thành Hội đã tham mưu với tỉnh/Thành ủy, UBND tỉnh/thành phố ban hành văn bản lãnh đạo và cụ thể hóa Chỉ thị để tổ chức thực hiện.
Với sự quan tâm và vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, công tác cán bộ được quan tâm hơn, một số tỉnh, thành Hội được bố trí thêm cán bộ ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; Chính sách cán bộ có chuyển biến, một số địa phương đã vận dụng giải quyết phụ cấp công vụ cho cán bộ Hội hưởng lương ngân sách Nhà nước và quyết định mức phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở ngang bằng các tổ chức chính trị-xã hội; Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp trong những năm qua đã quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, biên chế, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội, cơ bản đáp ứng được các hoạt động thường xuyên và đột xuất. 
Cùng với sự chuyển biến về nhận thức, tổ chức của Hội ngày càng được củng cố, kiện toàn. Các Phong trào, cuộc vận động đã trở thành “thương hiệu” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Ngân hàng Bò”, “Tháng Nhân đạo”, “Hành trình đỏ”.…Kết quả thực hiện các chương trình, các cuộc vận động của Hội đều tăng, thể hiện rõ nét như: Tổng giá trị hoạt động trong lĩnh vực Công tác xã hội nhân đạo từ năm 2011 đến hết năm 2019 đạt trên 4.000 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 60 triệu lượt người (trung bình 2.100 tỷ đồng/năm và trợ giúp cho khoảng 7 triệu lượt người, năm sau cao hơn năm trước); Tổng giá trị hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa của Hội đạt trên 3.700 tỷ đồng, trợ giúp hơn 2,7 triệu lượt người (trung bình gần 200 tỷ đồng/năm, trợ giúp trên dưới 900 ngàn người/năm); Tổng số đơn vị máu tiếp nhận trong giai đoạn 2011 đến hết năm 2019 trong toàn quốc được trên 9 triệu đơn vị máu; Tổng giá trị hoạt động trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ từ năm 2011 đến hết năm 2019 đạt 492 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 61,5 triệu lượt người . 
Với những kết quả nổi bật nêu trên, có thể khẳng định sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm nhiều hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội, tháo gỡ cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của Hội; Uy tín, vị thế, vai trò của tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp được nâng lên trong tổng thể hoạt động chung của các đoàn thể nhân dân. Hội Chữ thập đỏ đã có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh, xã hội của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt thông điệp “ Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 
Tuy nhiên, trong 10 năm qua, cán bộ và tổ chức Hội 4 cấp của Hội cũng có nhiều biến động, đặc biệt số lượng cán bộ chuyên trách công tác Hội giảm mạnh: Năm 2012 có 17.943 cán bộ chuyên trách công tác Chữ thập đỏ tại 4 cấp trong toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại có 16.879 cán bộ (trong đó chỉ còn 9.025 cán bộ chuyên trách, giảm gần 50% số cán bộ chuyên trách tại các cấp Hội). Cơ cấu cán bộ chuyên trách điều chỉnh mạnh nằm tại cấp xã, phường (53,3% cán bộ kiêm nhiệm, trong đó một số tỉnh có 100% cán bộ cấp xã là kiêm nhiệm và cấp huyện (14,3% cán bộ kiêm nhiệm). Điều này ảnh hưởng đến chất lượng công tác Hội cũng như công tác tham mưu với chính quyền địa phương về triển khai các hoạt động Hội tại cộng đồng, công tác quản lý hội viên và tình nguyện viên. 

 

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về vai trò của Hội Chữ thập đỏ

trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

Trong những năm tới, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả, hiệu lực của quản lý Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn Ban Bí thư xem xét ban hành Chỉ thị/Kết luận về “Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”, trong đó xác định quan điểm của Đảng về công tác nhân đạo, từ thiện trong điều kiện mới; Xác định nguyên tắc cơ bản sắp xếp các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong lĩnh vực nhân đạo về Hội Chữ thập đỏ; Xác định tổ chức nòng cốt và nhiệm vụ của tổ chức nòng cốt trong công tác nhân đạo, từ thiện; Đồng thời phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội, tham mưu Chính phủ thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; Nhà nước tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Hội Chữ thập đỏ tổ chức tốt các hoạt động kinh tế, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo theo quy định của pháp luật, tạo nguồn thu để thực hiện chủ trương chi trả, tự quản của các tổ chức Hội quần chúng.
Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác nhân đạo, hơn 8 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ là nguồn lực to lớn để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục được xây dựng củng cố ngày càng vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo của quốc gia và là thành viên tích cực của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *