Đổi tên Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam  thành Quỹ Hoạt động chữ thập đỏ

31/10/2023 - 05:10

Theo đó, tên Quỹ: Quỹ hoạt động chữ thập đỏ. Quỹ hoạt động chữ thập đỏ sử dụng biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo quy định Luật hoạt động chữ thập đỏ và quy định Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trụ sở của Quỹ đặt tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quỹ Hoạt động chữ thập đỏ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý, được sử dụng để thực hiện các hoạt động chữ thập đỏ. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm hỗ trợ, trợ giúp, khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống cho người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị nhễm chất độc da cam/dioxin, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai; thảm họa; dịch bệnh; sự cố nghiêm trọng và những đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của nước ta.
Quỹ được hình thành từ nguồn vốn do sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
Quỹ hoạt động theo nguyên tắc: Không vì lợi nhuận; Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ; Theo Điều lệ của Quỹ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật; Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình hoạt động.
Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc.
Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản (bao gồm tài khoản ngoại tệ) tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
    Quỹ có chức năng, nhiệm vụ: Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án, phu hộp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật; Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật; Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.
Quyền hạn và nghĩa vụ của Quỹ: Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được Bộ Nội vụ công nhận và các quy định của pháp luật liên quan; Trong quá trình hoạt động, Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó; Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật; Thực hiện tài trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và tôn chỉ, mục đích của Quỹ; Hàng năm, Quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và thực hiện công khai các khoản đóng góp của Quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật…

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *