HOTLINE: 024 38224030

Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hoạt động tình nguyện được xuất phát từ thiện chí của người muốn tình nguyện tham gia, không vì bất cứ lợi ích về vật chất hoặc tài chính nào và không chịu bất cứ áp lực nào về chính trị, kinh tế và xã hội.

Hoạt động tình nguyện nhằm mục đích mang lại lợi ích cho những người bị tổn thương và cộng đồng của họ theo bảy Nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ. Hoạt động tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ trong nước tổ chức và ghi nhận.

Hoạt động tình nguyện Chữ thập đỏ Việt Nam là hoạt động tự nguyện, không vụ lợi nhằm trợ giúp cho các đối tượng và cộng đồng dễ bị tổn thương trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam là những người tự nguyện, có khả năng và điều kiện tham gia thường xuyên hoặc khi cần thiết các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức và phải tuân thủ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quy chế về Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tình nguyện viên Chữ thập đỏ là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, tuân thủ Điều lệ Hội, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các quy định tại Quy chế tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam; có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức.

Tình nguyện viên Chữ thập đỏ có các danh hiệu: tình nguyện viên cấp một, tình nguyện viên cấp 2, tình nguyện viên cấp 3 và tình nguyện viên hoạt động 1. Việc công nhận danh hiệu tình nguyện viên được căn cứ theo thâm niên hoạt động và những đóng góp của tình nguyện viên đối với hoạt động Hội.

Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của cấp Hội nơi tình nguyện viên Chữ thập đỏ sinh sống, công tác. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ không phải đóng hội phí và không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hội.

 

Văn bản về công tác Tình nguyên viên:

 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam
 2. Quy chế Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam
 3. Sổ quản lý Tình nguyện viên Chữ thập đỏ
 4. Phiếu đăng ký gia nhập tình nguyện viên Chữ thập đỏ
 5. Tuyên bố chung Solferino, 2009 - Thanh niên Chữ thập đỏ, Trang lưỡi liềm đỏ hành động:
  Làm nhiều hơn, làm tốt hơn, vươn xa hơn
 6. Tài liệu tập huấn công tác phát triển và quản lý tình nguyện viên
  của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Dành cho cán bộ cấp quận/huyện)
 7. Các mô hình tình nguyện viên
 8. Kết quả Cuộc thi viết "Tôi tình nguyện" - năm 2018
Chia sẻ