HOTLINE: 024 38224030

Phần thưởng cao quý

Phần thưởng cao quý

 Huân chương Hồ Chí Minh   
(năm 1998) 

 Huân chương Hồ Chí Minh 
(năm  2011)
                                                                                       
 
Huân chương 
Độc lập hạng Nhất
(năm 1988)
 

Huân chương 
Lao động hạng nhất
(năm 2005)
 
Huân chương 
Lao động hạng nhì
(năm 1971, 2016)
Chia sẻ