HOTLINE: 024 38224030

Hướng dẫn Công tác tình nguyện viên Chữ thập đỏ năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TƯHCTĐ ngày 21/01/2019 về "Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viền Chữ thập đỏ trong tình hình mới" và...

Hướng dẫn Triển khai "Tháng Nhân đạo" 2019

Hướng dẫn Triển khai "Tháng Nhân đạo" 2019

Kết luận một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Kết luận một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Nghị quyết phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tình hình mới

Nghị quyết phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tình hình mới

Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2011-2015

Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2011-2015