HOTLINE: 024 38224030

Chủ đề của “Tháng Nhân đạo” năm 2018 : “Nhân đạo – từ nhận thức tới hành động”

Tháng Nhân đạo” sẽ bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 08/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Tháng Nhân đạo” năm nay sẽ được triển khai thí điểm tại một số tỉnh, thành phố với các hoạt động trợ giúp vốn phát triển sản xuất, bò sinh sản, hỗ trợ nhà, khởi công công trình nhân đạo; tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2018; tổ chức khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó thảm họa hoặc Hội nghị trước mùa mưa bão năm 2018..

Với chủ đề "Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động", Tháng Nhân đạo” năm nay đề cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương mọi lúc, ở mọi nơi, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái.

Nhân đạo là truyền thống quý báu của dân tộc và là xu thế của thời đại. Xã hội càng phát triển thì tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái càng được đề cao. Bên cạnh sự tham gia hoạt động nhân đạo tích cực, tự giác của một bộ phận nhân dân, vẫn còn nhiều người, không ít cơ quan, tổ chức còn thờ ơ, ít quan tâm, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn quanh mình; không ít hoạt động nhân đạo mang tính hình thức, chưa xuất phát từ tâm, coi hoạt động nhân đạo là dịp để quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm. Lối sống ích kỷ, bàng quan, thụ động, vô trách nhiệm với cộng đồng, những người xung quanh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ có xu hướng lan tỏa trong một bộ phận dân cư, nhất là thanh thiếu niên. Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” hàng năm sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với những người có hoàn cảnh khó khăn; khơi dậy lòng nhân ái, tính hướng thiện trong mỗi con người; góp phần xây dựng lối sống tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện, tham gia xóa đói, giảm nghèo trong các tầng lớp nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về công tác nhân đạo (Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về "Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"; Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"…); Nhà nước đã ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ, Nghị định 03/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, mới đây nhất Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác, góp phần chỉ đạo công tác nhân đạo, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động nhân đạo phát triển, đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng an toàn, đoàn kết. Tuy nhiên, các hoạt động nhân đạo hiện nay còn khá chồng chéo, thiếu công bằng, thiếu tính chuyên nghiệp. Nguồn lực cho hoạt động nhân đạo manh mún, do nhiều tổ chức, cá nhân vận động, quản lý, sử dụng. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân còn phải đóng góp nhiều khoản cho hoạt động nhân đạo mà không biết sự đóng góp của mình có đến được đối tượng hay không. Tính công khai, minh bạch trong hoạt động nhân đạo hạn chế. Vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với tư cách là tổ chức nòng cốt, chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo chưa được phát huy đầy đủ. Có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động nhân đạo và vẫn còn hiện tượng lợi dụng hoạt động nhân đạo để chống chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức "Tháng Nhân đạo" hàng năm là dịp đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động nhân đạo, qua đó xác định giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo, đảm bảo các hoạt động nhân đạo tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được điều phối hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với thông điệp "Nhân đạo – Hành động bắt đầu từ nhận thức", “Tháng Nhân đạo” năm 2018 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động kêu gọi tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong xã hội chung tay hoạt động nhân đạo góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống nhân ái của dân tộc, chăm lo trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống.

BBT