HOTLINE: 024 38224030

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và các mô hình công tác xã hội nhân đạo , giai đoạn 2008 - 2018

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"  và các mô hình công tác xã hội nhân đạo , giai đoạn 2008 - 2018