HOTLINE: 024 38224030

Hướng dẫn Công tác tình nguyện viên Chữ thập đỏ năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TƯHCTĐ ngày 21/01/2019 về "Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viền Chữ thập đỏ trong tình hình mới" và...

Hướng dẫn Triển khai "Tháng Nhân đạo" 2019

Hướng dẫn Triển khai "Tháng Nhân đạo" 2019